Els nostres serveis

Auditoria

Entre els serveis relacionats amb l'auditoria, destaquem els següents:

  • Auditoria de comptes anuals (individuals i consolidats)
  • Informes com a experts independents i experts comptables
  • Informes pericials per als diferents àmbits jurisdiccionals
  • Disseny, implantació, avaluació i revisió de sistemes de control intern - Revisions limitades i auditoria de procediments acordats - Due Diligence
  • Certificació de subvencions i ajudes governamentals
  • Auditories d'agències de viatges (IATA)
  • Informes de seguiment d'acords de refinançament
  • Auditoria forense